Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ποιές είναι οι δημόσιες συμβάσεις

Δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με ορισμό που δίνει ο ίδιος ο νόμος σε εφαρμογή της νέας γενικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι  συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας (που σημαίνει ότι η σύμβαση είναι αμφοτεροβαρής υπό τη μορφή ανταλλαγής υλικών παροχών, δηλαδή η παροχή του παρέχοντος την υπηρεσία αντιστοιχεί στην υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να καταβάλει αμοιβή), οι οποίες συνάπτονται γραπτώς  μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων («οικονομικός φορέας» είναι ο «εργολήπτης», ο «προμηθευτής», «ο πάροχος υπηρεσιών», άλλως κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά) και μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών /αναθετόντων φορέων [δηλαδή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (κράτους, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ) ή εν γένει «οργανισμού δημοσίου δικαίου» (τέτοιος οργανισμός θεωρείται κάθε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα και η δραστηριότητά του οποίου χρηματοδοτείται ή ελέγχεται ως προς τη διαχείρισή του ή διοικείται κατά πλειοψηφία από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου) ή ενώσεων μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου] και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών.