ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Με τη σύμβαση προμήθειας δημοσίου αναλαμβάνεται από τον ιδιώτη έναντι του δημοσίου η υποχρέωση προμήθειας που συνίσταται συνήθως σε αναλώσιμα αγαθά, σπανιότερα δε και σε άλλα ενσώματα αντικείμενα. Πολύ συχνά δε ένας διαγωνιζόμενος ενδέχεται να αποκλεισθεί από την αναθέτουσα αρχή είτε κατά το στάδιο του ανοίγματος των δικαιολογητικών συμμετοχής είτε κατά το στάδιο του ανοίγματος των τεχνικών προσφορών και πριν δηλαδή ακόμη από το άνοιγμα της οικονομικής του προσφοράς, επειδή π.χ. ο διαγωνιζόμενος δεν προσκόμισε κάποιο δικαιολογητικό που προβλεπόταν στην διακήρυξη ή προσκόμισε άλλο δικαιολογητικό από το ζητούμενο ή κάποιο με εσφαλμένη διατύπωση.

Ο αποκλεισμός του διαγωνιζομένου μπορεί να γίνει είτε απευθείας από την αναθέτουσα αρχή κατά την αξιολόγηση των υποβαλλομένων εγγράφων/δικαιολογητικών/προσφορών στο εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού είτε κατόπιν υποβολής ενστάσεως από συνυποψήφιο-ανταγωνιστή προμηθευτή. Αιτία του αποκλεισμού στις περιπτώσεις αυτές είναι συνήθως από την πλευρά του διαγωνιζομένου η εσφαλμένη ερμηνεία της διακήρυξης, η μη ορθή υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), δια του οποίου διενεργούνται πλέον ηλεκτρονικά διαγωνισμοί προμηθειών που υπερβαίνουν το εκ του νόμου προβλεπόμενο κατώτατο όριο προϋπολογισμού, καθώς επίσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής ο πλημμελής έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα είτε να απορρίπτονται πλήρεις και σύννομες προσφορές είτε να γίνονται δεκτές ελλιπείς/πλημμελείς/ακατάλληλες προσφορές. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο ο διαγωνιζόμενος να ασκήσει βάσιμη και παραδεκτή ένσταση κατά της απόφασης της αρχής ή να απαντήσει επί ενστάσεως εγγράφως με υπόμνημά του και περαιτέρω -ανάλογα με το συμφέρον που διακυβεύεται – να ασκήσει περαιτέρω ένδικα μέσα ή βοηθήματα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχοντας αντιμετωπίσει διαφορές δικαίου δημοσίων συμβάσεων, ιδίως στον τομέα των προμηθειών, με υπευθυνότητα, συνέπεια, και επιτυχία, διαθέτει εμπειρία ετών στην παροχή σχετικών νομικών υπηρεσιών για την διαφύλαξη των συμφερόντων των πελατών μας. Επίσης το δικηγορικό μας γραφείο είναι μέλος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οι δικηγόροι του γραφείου μας, έχοντας άρτια επιστημονική κατάρτιση και παρακολουθώντας όλες τις τρέχουσες αλλαγές σε νομικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, παρέχουν πλήρη νομική υποστήριξη με μεθοδικότητα, ευελιξία, αξιοπιστία και ταχύτητα και δύνανται να αναλάβουν τη συμμετοχή σας σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών και να σας συνδράμουν παρέχοντας τις κάτωθι νομικές υπηρεσίες: