Παρατηρητήριο Τιμών – OBSERVE NET στις διαδικασίες προμηθειών νοσοκομείων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ – OBSERVE NET
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) – η οποία αποτελεί μια αυτοτελή διοικητικά και οικονομικά υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών στον Τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – έχει συμπεριληφθεί βάσει νόμου η δημιουργία βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών (OBSERVE NET) για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται σε διάταξη νόμου (ως αντικείμενα συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, αναισθησιολογικά προϊόντα, εμβόλια, φαρμακευτικά σκευάσματα κλπ) με βάση τις τιμές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι, οι κανόνες λειτουργίας του και οι προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
Στόχος επομένως του Παρατηρητηρίου Τιμών είναι η συλλογή στοιχείων καθώς και τιμών όλων των ειδών που ορίζει ειδικότερα ο σχετικός νόμος (π.χ. ιατροτεχνολογικά προϊόντα), ώστε να ενημερώνει τα νοσοκομεία για τις τρέχουσες τιμές των υλικών προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές.
Βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, επομένως, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας υποχρεούται άνευ ετέρου να αναρτά στο Παρατηρητήριο Τιμών τη χαμηλότερη τιμή σύμβασης που επιτυγχάνεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Εάν δηλαδή ο προμηθευτής προβεί σε μια χαμηλή προσφορά για ένα υλικό σε ένα νοσοκομείο, η τιμή αυτή καταχωρείται αυτόματα στον κατάλογο του Παρατηρητηρίου Τιμών. Ακολούθως δε, οι προμήθειες των ως άνω νομικών προσώπων σε προϊόντα και υπηρεσίες που εντάσσονται στο Παρατηρητήριο διενεργούνται βάσει της τιμής αυτής. Άρα οι χαμηλότερες τιμές που αναρτώνται στο Παρατηρητήριο Τιμών είναι τιμές που δίδονται από τους ίδιους τους ιδιώτες προμηθευτές στα ως άνω νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο διαδικασιών προμηθειών (πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός, απευθείας ανάθεση, διαπραγμάτευση), δηλαδή εν ολίγοις διαμορφώνονται με ευθύνη του πωλητή-ιδιώτη προμηθευτή, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή με ευθύνη του αγοραστή (π.χ. δημόσια νοσοκομεία) και αναρτώνται στο Παρατηρητήριο Τιμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.
Το Παρατηρητήριο Τιμών έχει νομοθετηθεί από το έτος 2010. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, επί σχεδόν δύο (2) έτη, από το Νοέμβριο του έτους 2013 έως τον Οκτώβριο του 2015 είχε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, ειδικά δε από τον Απρίλιο του έτους 2014 ήταν τεχνικώς αδύνατη η ανάρτηση σε αυτό νέων τιμών και υλικών. Σε όλο το χρονικό διάστημα της αδρανοποίησης των Παρατηρητηρίου είχαν σωρευθεί χιλιάδες νέα αιτήματα των ως άνω νομικών προσώπων για αναρτήσεις νέων τιμών και υλικών. Μετά την επαναλειτουργία της βάσης δεδομένων στις 22/10/2015 ο τεράστιος όγκος των αιτημάτων αυτών διεκπεραιώνεται σταδιακά.
Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΠΥ (15-2-2016) λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών η βάση αυτή είναι εκτός λειτουργίας από το μεσημέρι της Παρασκευής 12-2-2016 έως σήμερα και καταβάλλονται από ειδικούς προσπάθειες για την επαναλειτουργία της.

Με την αίτηση σταματάνε τα μέτρα εναντίον της περιουσίας μου;

Σύμφωνα με τον νόμο από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη και έως την ημέρα της συζήτησης της προσωρινής διαταγής απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά της περιουσίας του οφειλέτη αλλά και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης του οφειλέτη, υπό τον όρο καταβολής κάποιας ελάχιστης δόσης προς τους δανειστές η οποία κρίνεται κατά περίπτωση.

Αυτό σημαίνει πως  η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη μετά την κατάθεση της αίτησης και έως την εξέτασή της ουσιαστικά «παγώνει» καθώς ο οφειλέτης πρέπει να μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής διάθεση της περιουσίας του αλλά και οι δανειστές είναι υποχρεωμένοι να αναστείλουν προσωρινά τα μέτρα εκτέλεσης με σκοπό την είσπραξη της απαίτησής τους.

Παράσταση στο άνοιγμα προσφορών:

το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει να παρίσταται για λογαριασμό του πελάτη-διαγωνιζόμενου κατά το άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής στην προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου να ελέγξει τα υποβαλλόμενα από τους συνυποψηφίους προμηθευτές δικαιολογητικά έγγραφα, να εντοπίσει τυχόν πλημμέλειες, ασάφειες, ελλείψεις, ώστε στη συνέχεια να τεθούν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής (με έγγραφο υπόμνημα) με σκοπό τον αποκλεισμό πλημμελών συμμετοχών και την αύξηση πιθανότητας κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον πελάτη μας.