Παρατηρητήριο Τιμών – OBSERVE NET στις διαδικασίες προμηθειών νοσοκομείων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ – OBSERVE NET
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) – η οποία αποτελεί μια αυτοτελή διοικητικά και οικονομικά υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την ευθύνη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του συστήματος προμηθειών στον Τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – έχει συμπεριληφθεί βάσει νόμου η δημιουργία βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου τιμών (OBSERVE NET) για τον έλεγχο των τιμών όλων των ειδών που αναφέρονται σε διάταξη νόμου (ως αντικείμενα συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, όπως ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οφθαλμολογικά, οδοντιατρικά, αναισθησιολογικά προϊόντα, εμβόλια, φαρμακευτικά σκευάσματα κλπ) με βάση τις τιμές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι, οι κανόνες λειτουργίας του και οι προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
Στόχος επομένως του Παρατηρητηρίου Τιμών είναι η συλλογή στοιχείων καθώς και τιμών όλων των ειδών που ορίζει ειδικότερα ο σχετικός νόμος (π.χ. ιατροτεχνολογικά προϊόντα), ώστε να ενημερώνει τα νοσοκομεία για τις τρέχουσες τιμές των υλικών προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές.
Βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, επομένως, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας υποχρεούται άνευ ετέρου να αναρτά στο Παρατηρητήριο Τιμών τη χαμηλότερη τιμή σύμβασης που επιτυγχάνεται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Εάν δηλαδή ο προμηθευτής προβεί σε μια χαμηλή προσφορά για ένα υλικό σε ένα νοσοκομείο, η τιμή αυτή καταχωρείται αυτόματα στον κατάλογο του Παρατηρητηρίου Τιμών. Ακολούθως δε, οι προμήθειες των ως άνω νομικών προσώπων σε προϊόντα και υπηρεσίες που εντάσσονται στο Παρατηρητήριο διενεργούνται βάσει της τιμής αυτής. Άρα οι χαμηλότερες τιμές που αναρτώνται στο Παρατηρητήριο Τιμών είναι τιμές που δίδονται από τους ίδιους τους ιδιώτες προμηθευτές στα ως άνω νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο διαδικασιών προμηθειών (πρόχειρος διαγωνισμός, τακτικός, απευθείας ανάθεση, διαπραγμάτευση), δηλαδή εν ολίγοις διαμορφώνονται με ευθύνη του πωλητή-ιδιώτη προμηθευτή, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή με ευθύνη του αγοραστή (π.χ. δημόσια νοσοκομεία) και αναρτώνται στο Παρατηρητήριο Τιμών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.
Το Παρατηρητήριο Τιμών έχει νομοθετηθεί από το έτος 2010. Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, επί σχεδόν δύο (2) έτη, από το Νοέμβριο του έτους 2013 έως τον Οκτώβριο του 2015 είχε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, ειδικά δε από τον Απρίλιο του έτους 2014 ήταν τεχνικώς αδύνατη η ανάρτηση σε αυτό νέων τιμών και υλικών. Σε όλο το χρονικό διάστημα της αδρανοποίησης των Παρατηρητηρίου είχαν σωρευθεί χιλιάδες νέα αιτήματα των ως άνω νομικών προσώπων για αναρτήσεις νέων τιμών και υλικών. Μετά την επαναλειτουργία της βάσης δεδομένων στις 22/10/2015 ο τεράστιος όγκος των αιτημάτων αυτών διεκπεραιώνεται σταδιακά.
Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΠΥ (15-2-2016) λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στη βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών η βάση αυτή είναι εκτός λειτουργίας από το μεσημέρι της Παρασκευής 12-2-2016 έως σήμερα και καταβάλλονται από ειδικούς προσπάθειες για την επαναλειτουργία της.

Με την αίτηση σταματάνε τα μέτρα εναντίον της περιουσίας μου;

Σύμφωνα με τον νόμο από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη και έως την ημέρα της συζήτησης της προσωρινής διαταγής απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά της περιουσίας του οφειλέτη αλλά και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης του οφειλέτη, υπό τον όρο καταβολής κάποιας ελάχιστης δόσης προς τους δανειστές η οποία κρίνεται κατά περίπτωση.

Αυτό σημαίνει πως  η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη μετά την κατάθεση της αίτησης και έως την εξέτασή της ουσιαστικά «παγώνει» καθώς ο οφειλέτης πρέπει να μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής διάθεση της περιουσίας του αλλά και οι δανειστές είναι υποχρεωμένοι να αναστείλουν προσωρινά τα μέτρα εκτέλεσης με σκοπό την είσπραξη της απαίτησής τους.

Παράσταση στο άνοιγμα προσφορών:

το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει να παρίσταται για λογαριασμό του πελάτη-διαγωνιζόμενου κατά το άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής στην προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου να ελέγξει τα υποβαλλόμενα από τους συνυποψηφίους προμηθευτές δικαιολογητικά έγγραφα, να εντοπίσει τυχόν πλημμέλειες, ασάφειες, ελλείψεις, ώστε στη συνέχεια να τεθούν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής (με έγγραφο υπόμνημα) με σκοπό τον αποκλεισμό πλημμελών συμμετοχών και την αύξηση πιθανότητας κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον πελάτη μας.

THE GENERAL LEGISLATIVE FRAMEWORK GOVERNING?

CRIMINAL LAW ? WHITE COLLAR CRIME IN GREECE

In Greece criminal proceedings are extremely slow.

Under the Greek criminal law, the legal entities bear no criminal liability, which is entirely borne by their legal representatives.

Therefore, companies / enterprises must be extremely careful in defining the liability of each of their executives.

SERVICES OFFERED WITH REGARD TO CRIMINAL LAW ? WHITE COLLAR CRIME

SERVICES OFFERED WITH REGARD TO CRIMINAL LAW ? WHITE COLLAR CRIME

Our firm has considerable experience in handling the criminal liability of entrepreneurs or private individuals.

We characteristically mention the following cases:

 • Criminal liability of the Directors for the company?s operations and actions;
 • Criminal liability resulting from actions with negative environmental impact;
 • Criminal liability resulting from violations of the construction laws;
 • Financial crimes (frauds involving credit institutions

TELECOMMUNICATIONS LAW IN GREECE

TELECOMMUNICATIONS LAW IN GREECE

Any type of electronic communications activities relating to the provision of networks and/or electronic? communications are subject to the General Permit requirements of L. 3431/2006 titled «Electronic Communications and other provisions» (Government Gazette13/?/3-2-2006) and to the «General Permits Regulation» (Government Gazette 748/?/21-6-2006), as amended by Decisions No.442/68/28-6-2007?and?513/014/3-3-2009?of the Hellenic Telecommunications and Post Commission (Integrated text of the General Permits Regulation?(Government Gazette 748/?/2006, Government Gazette 1279/?/2007, 492/?/2009).

The provision of electronic communications services by third parties who lack privately-owned infrastructures and provide services under a different trade mark or under different corporate organization, by using infrastructures of other electronic communications network or service providers, under special agreements, is subject to the General Permits regime and to an Application for Registration.

On the contrary, a General Permit is not required:

 • For the simple resale of electronic communications services to end users;
 • For the private use of terminal radio equipment based on non-exclusive use of specific radio frequencies by the users for purposes not relating to any form of financial operations, such as use of the citizen zone by radio amateurs, which does not constitute provision of Network or electronic communications services and is governed by the applicable laws regulating the terminal equipment and radio equipment.
 • For the state electronic communications networks, the radio communications networks and individual stations of the Radio Amateurs Service, of the Radio Amateurs Service through satellite and any networks used exclusively for experimental or research purposes and demonstration.

HTPC (Hellenic Telecommunications and Post Commission) is an independent Authority and the National Operator who monitors, regulates and controls:

 • The electronic communications market, which mainly comprises the fixed and mobile telephony enterprises and wireless communications and internet providers and
 • the posts market, which mainly comprises post and courier service providers. HTPC further exercises the powers of the Competition Commission in the relevant markets.

Within the scope of its duties, the Commission mainly engages in the following:

 • Regulates any matters relating to
 1. the determination of the relevant electronic communications markets, products or services in the Greek Territory and
 1. the determination and the duties of any Providers with Significant Power over the relevant markets according to the national and Community laws;
 • Supervises and monitors the electronic communications network and/or service providers; imposes sanctions and keeps and manages the Register of Electronic Communications Network and Service Providers;
 • Issues Codes of Ethics as to the provision of electronic communications networks and services;
 • Procures for due implementation of the laws governing electronic communications and of the provisions of L. 703/1977, as in force, and imposes the relevant sanctions;
 • Cooperates with the Regulatory Authorities of other member-states of the European Union or third countries, as well as with Community or international organizations, in any matters falling within its powers and duties;
 • Regulates any matters relating to the General Permits;
 • Manages the National Numbering Plan (NNP);
 • Regulates any matters relating to number portability, the selection and/or pre-selection of providers and monitors the implementation of the applicable provisions;
 • Grants the rights of use of radio frequencies and/or numbers;
 • Regulates any matters relating to Internet domain names ending in ?.gr? and is competent to regulate any matters relating to domain names ending in ?.eu?;
 • Regulates any matters relating to electronic signatures;
 • Regulates any access and interconnection matters;
 • Exercises powers relating to the Universal Service;
 • Regulates any matters pertaining to the protection of consumers in the field of electronic communications and post services;
 • Regulates and monitors the post services market;
 • Manages the commercial radio frequency spectrum, excluding radio and television frequencies. Within this context, HTPC:
 • Defines in which cases the use of radio frequencies is subject to permit;
 • Grants such permits where necessary;
 • Defines the royalties payable for such use;
 • Monitors and supervises the use of the radio frequency spectrum and imposes the applicable sanctions;
 • Keeps the national register of radio frequencies;
 • Grants permits for the construction of land antennas;
 • Handles any matters relating to the distribution and use of terminal telecommunications equipment and radio equipment.

Τι γίνεται με τις ποινικές μου ευθύνες για την καταβολή φόρων και εισφορών;

Το θέμα των ποινικών ευθυνών είναι ένα διαφορετικό θέμα  το οποία αφορά την ποινική δικαιοσύνη. Και σε αυτόν το τομέα όμως ο νομοθέτης δεδομένων των συνθηκών της οικονομίας που έχουν οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους κυρίως επιχειρηματίες να έχουν υπέρογκες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, έδειξε την επιείκειά του και έχει προβεί σε μείωση του αξιοποίνου με αποτέλεσμα πλέον να αθωώνονται για υποθέσεις οφειλών για τις οποίες παλαιότερα προβλεπόταν ποινή φυλάκισης.

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία και σε αυτό τον τομέα αναλαμβάνοντας το συνολικό πρόβλημα της υπερχρέωσης ενός  οφειλέτη προς τις τράπεζες και προς το Δημόσιο.

TAX LAW IN GREECE

At the beginning of 2010, the implementation of tax measures is the main subject of political discussion and strict measures are clearly about to be implemented. New ideas and measures are suggested on a daily basis and the government has opened a public dialogue on a series of measures.

In general, the situation is currently as follows:

?1. INCOME TAXATION

Income taxation of natural persons generally escalates based on income level, with a maximum limit of 40%, whereas corporate entities are subject to fixed taxation rates, depending on their legal form, which may not exceed 25%.

In many cases specific income categories are subject to favorable taxation, with no reasonable excuse (e.g. members of the Parliament, jurists, football players etc.)!!!

?.1.1.?SUPPLEMENTARY CONTRIBUTION

Law 3758/2009 imposed an ?extraordinary supplementary contribution? on natural persons for year 2007. Such contribution was levied on any tax payers who declared an income of over ?60,000 in year 2008.

This measure caused serious reaction and many tax payers addressed the administrative courts claiming anti-constitutionality, as retroactive taxation (e.g. taxation of income of previous years) is prohibited under the Greek Constitution.

In the last days the first ruling was issued by a First Instance Court whereby the supplementary contribution was declared illegal and therefore cancelled. The case is now referred to the Supreme Court. If the Supreme Court upholds the decision of the first instance court, then the State will be liable to refund the tax payers with any amounts collected, which will seriously burden the state economics, which are already seriously problematic.

?.2.?INHERITANCE TAX

In 2008 (law 3634/2008) the government adopted a serious of measures to limit inheritance taxation. In particular, the following measures were adopted:

?.2.1.?Full exemption?from the inheritance tax with regard to the acquisition of a residence up to 200 sq.m. or the acquisition of land by the deceased?s spouse or children, provided that they do not own a residence that meets their housing needs.

?.2.2.?Reduction of the taxation rates?applicable to the deceased?s next of kin.

More specifically, first-degree relatives (as defined in the law) were exempted from taxation for any assets not exceeding in value ?95,000 whereas second-degree relatives were exempted up to ?20,000. Any assets exceeding in value the above limits were subject to taxation of 1% over the excessive value.

?.3.?PARENTAL GRANT TAXATION

Parental grant is any transfer of property from parents to children, in the form of a donation.

?.3.1.?Law?3634/2008?introduced a restructuring of the taxation of parental grants. The tax exemption limit was again set at ?95,000. Any transfer of property from parents to children exceeding that limit in value was subject to taxation of 1%.

?.3.2.?The same law?provides for full tax exemption of any parental grants consisting exclusively in the transfer of the beneficiary?s primary residence. Such exemption applies to any estates not exceeding 200 sq.m.

?.3.3.?Parental grants of movable property?are subject to 10% taxation. Parental grants of holdings, shares or other movable securities are subject to independent taxation, ranging from 0.6% to 1.2%.

It should be noted that the applicable tax rates and tax exemption limits are particularly favorable compared to previous tax regulations.

As analyzed below, the government has already begun to replace the applicable tax rates with significantly higher ones.

?.4.?REAL ESTATE TAXATION

?.4.1.?Standard real estate tax.

Law 3634/2008 introduced standard real estate taxation, based on the value of the real estates and any real rights over them as at January 1st?of the taxation year. The total value of the real estate property owned by natural persons in Greece, less the value of primary residence, is subject to a standard tax rate, subject to 0.1% graduated tax rate. The value of the real estate property owned by legal entities is subject to taxation of 0.6%.? (In most cases, such value is calculated? based on the values defined per district by special law).

Natural persons are exempted from tax with regard to their primary residence provided that it does not exceed two hundred (200) square meters and three hundred thousand euros (?300,000) in value.

The following entities are exempted from real estate tax with regard to any real estates used privately: (a) The Greek State, the municipal authorities and state enterprises; (b) The foreign countries for any real estates they own; (c) Any real estates not included in the city plan; (d) The social security organizations and funds; (e) All established religions and communions.

It should be noted that the Real Estate Tax has replaced the Large Property tax previously applied, which was much stricter on the large property owners; therefore, it is seen as great relief for the large property owners, however, at the same time it was also imposed on small property owners, who used to be fully exempted.

?.5.?EXCISE TAX

Among others, in 2009 the Greek Government adopted the following tax / collective measures:

?.5.1.?A raise?in the Excise Tax levied on unleaded regular gasoline and super unleaded gasoline.
?.5.2.?A raise in mobile telephony charges, i.e. a raise in the charges imposed with regard to the use of mobile phones, which are collected through the telephone bills, and 12% taxation on card connections.
?.5.3.?An extraordinary contribution?was imposed on the owners of leisure yachts exceeding 10 m. in length and sailing vessels exceeding 15 m.

TAX LAW

 • Consulting on the structuring of business operations, to achieve better taxation by legitimate means;
 • Consulting on the settlement of tax disputes with the competent tax authorities;
 • Company representation before the tax authorities and the competent administrative courts.

Το νέο εθνικό νομοθετικό καθεστώς δημοσίων συμβάσεων- νόμος 4281/2014

Από την 30/4/2016 τίθεται σε ισχύ (ως προς τις βασικές διατάξεις του) το νέο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το νέο νόμο 4281/2014 (Μέρος Β΄- ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), ο οποίος καταργεί τις περισσότερες διατάξεις του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. Ο νόμος ενσωματώνει τις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπου αυτές το ορίζουν επιτρέπει τη χρήση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) που έχει ιδρυθεί με νόμο από το 2011 εκπόνησε το νέο αυτό νόμο, με τον οποίο εισάγεται νέο καθεστώς δημοσίων συμβάσεων στον εθνικό χώρο.

Ο νέος νόμος μεταξύ άλλων προβλέπει τη συγκρότηση: α. Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και β. Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νέου νόμου εντάσσονται τα εξής: 

 1. Απλοποίηση διαδικασιών ανάθεσης (ενδεικτικά μειώνονται τα στάδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών άρα μείωση υποβαλλόμενων προσφυγών και ταχύτερη διεξαγωγή και ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης)
 1. Ανεξάρτητο όργανο προσφυγών: προβλέπεται η εκδίκαση διοικητικών προσφυγών από ανεξάρτητο όργανο, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
 1. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς (εισάγονται εγγυήσεις διαφάνειας για τη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ρήτρα ακεραιότητας βάσει της οποίας η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος υπέπεσε σε παράνομες συμπεριφορές πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης).
 1. Η ενοποίηση (ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών των δημοσίων συμβάσεων με στόχο την απλούστευση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου).
 1. Θεσπίζεται ενιαίο σύστημα δημοσιότητας και ενημέρωσης: ορίζεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») ως υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, δημιουργείται δηλαδή μια ενιαία διαδικτυακή πύλη ως βέλτιστο εργαλείο ενημέρωσης της αγοράς και αναζήτησης επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρονται στον δημόσιο τομέα, όπου θα καταχωρίζονται όλες οι προκηρύξεις, διασφαλίζοντας την αναγκαία δημοσιότητα και διαφάνεια.
 1. Προγραμματισμός (οι αναθέτουσες αρχές/φορείς θα προγραμματίζουν τις ανάγκες τους για σύναψη δημοσίων συμβάσεων ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν τη βέλτιστη διαδικασία και τρόπο σύναψης των συμβάσεων και να προϋπολογίζουν τις εκτιμώμενες δαπάνες).
 1. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά: τίθεται πλαίσιο για διεξαγωγή διαβουλεύσεων (διαλόγου με φορείς αγοράς) κατά τρόπο δομημένο και διαφανή, ιδίως αναφορικά με την κρίσιμη φάση της διαμόρφωσης των προδιαγραφών, ώστε να αποκλείονται τεχνητοί αποκλεισμοί ή προειλημμένες αποφάσεις.
 1. Δυνατότητα συμπλήρωσης ορισμένων τυπικών παραλείψεων (για ήσσονος σημασίας τυπικά λάθη)
 1. Πιστοποίηση των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών (στελεχών) που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέσω ειδικών προγραμμάτων.

 

Από την 30/4/2016 τίθεται σε ισχύ (ως προς τις βασικές διατάξεις του) το νέο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το νέο νόμο 4281/2014 (Μέρος Β΄- ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), ο οποίος καταργεί τις περισσότερες διατάξεις του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. Ο νόμος ενσωματώνει τις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπου αυτές το ορίζουν επιτρέπει τη χρήση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) που έχει ιδρυθεί με νόμο από το 2011 εκπόνησε το νέο αυτό νόμο, με τον οποίο εισάγεται νέο καθεστώς δημοσίων συμβάσεων στον εθνικό χώρο.

Ο νέος νόμος μεταξύ άλλων προβλέπει τη συγκρότηση: α. Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και β. Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νέου νόμου εντάσσονται τα εξής: 

 1. Απλοποίηση διαδικασιών ανάθεσης (ενδεικτικά μειώνονται τα στάδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών άρα μείωση υποβαλλόμενων προσφυγών και ταχύτερη διεξαγωγή και ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης)
 1. Ανεξάρτητο όργανο προσφυγών: προβλέπεται η εκδίκαση διοικητικών προσφυγών από ανεξάρτητο όργανο, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
 1. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς (εισάγονται εγγυήσεις διαφάνειας για τη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ρήτρα ακεραιότητας βάσει της οποίας η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος υπέπεσε σε παράνομες συμπεριφορές πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης).
 1. Η ενοποίηση (ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών των δημοσίων συμβάσεων με στόχο την απλούστευση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου).
 1. Θεσπίζεται ενιαίο σύστημα δημοσιότητας και ενημέρωσης: ορίζεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») ως υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, δημιουργείται δηλαδή μια ενιαία διαδικτυακή πύλη ως βέλτιστο εργαλείο ενημέρωσης της αγοράς και αναζήτησης επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρονται στον δημόσιο τομέα, όπου θα καταχωρίζονται όλες οι προκηρύξεις, διασφαλίζοντας την αναγκαία δημοσιότητα και διαφάνεια.
 1. Προγραμματισμός (οι αναθέτουσες αρχές/φορείς θα προγραμματίζουν τις ανάγκες τους για σύναψη δημοσίων συμβάσεων ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν τη βέλτιστη διαδικασία και τρόπο σύναψης των συμβάσεων και να προϋπολογίζουν τις εκτιμώμενες δαπάνες).
 1. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά: τίθεται πλαίσιο για διεξαγωγή διαβουλεύσεων (διαλόγου με φορείς αγοράς) κατά τρόπο δομημένο και διαφανή, ιδίως αναφορικά με την κρίσιμη φάση της διαμόρφωσης των προδιαγραφών, ώστε να αποκλείονται τεχνητοί αποκλεισμοί ή προειλημμένες αποφάσεις.
 1. Δυνατότητα συμπλήρωσης ορισμένων τυπικών παραλείψεων (για ήσσονος σημασίας τυπικά λάθη)
 1. Πιστοποίηση των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών (στελεχών) που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέσω ειδικών προγραμμάτων.