ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

Υποβολή υπομνημάτων:

Κατά την διαγωνιστική διαδικασία, πριν από το στάδιο εκδόσεως από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής συγκεκριμένης έγγραφης πράξης/πρακτικού με το οποίο π.χ. αξιολογεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής απορρίπτοντας κάποιες προσφορές και κάνοντας δεκτές κάποιες άλλες, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής υπομνήματος από την πλευρά του διαγωνιζόμενου προς την Αναθέτουσα αρχή, με την μορφή  έγγραφου σημειώματος παρατηρήσεων/επισημάνσεων/επεξηγήσεων με το οποίο στοχεύουμε να «συνδράμουμε» ή να «αφυπνίσουμε» την Αναθέτουσα Αρχή στον εντοπισμό π.χ. συγκεκριμένων πλημμελειών/ελλείψεων που διαπιστώσαμε κατά την διαδικασία ανοίγματος δικαιολογητικών/προσφορών, ή ακόμη να επεξηγήσουμε τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας απαντώντας π.χ. σε αντίστοιχο υπόμνημα που έχει υποβάλει συνυποψήφιος προμηθευτής και έχει περιέλθει σε γνώση μας, για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς μας. Επίσης, υπόμνημα μπορεί να κατατεθεί από διαγωνιζόμενο στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει επί ασκηθείσας ένστασης/προσφυγής ανταγωνιστή της κατά συγκεκριμένης εκδοθείσας πράξης (π.χ. κατά πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών) ή και παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι δικηγόροι του γραφείου μας δύνανται να σας συνδράμουν στην σύνταξη και κατάθεση αυτών των υπομνημάτων προασπίζοντας με συνέπεια και υπευθυνότητα το έννομο συμφέρον σας.