Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Το νέο εθνικό νομοθετικό καθεστώς δημοσίων συμβάσεων- νόμος 4281/2014

Από την 30/4/2016 τίθεται σε ισχύ (ως προς τις βασικές διατάξεις του) το νέο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το νέο νόμο 4281/2014 (Μέρος Β΄- ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), ο οποίος καταργεί τις περισσότερες διατάξεις του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. Ο νόμος ενσωματώνει τις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπου αυτές το ορίζουν επιτρέπει τη χρήση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) που έχει ιδρυθεί με νόμο από το 2011 εκπόνησε το νέο αυτό νόμο, με τον οποίο εισάγεται νέο καθεστώς δημοσίων συμβάσεων στον εθνικό χώρο.

Ο νέος νόμος μεταξύ άλλων προβλέπει τη συγκρότηση: α. Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και β. Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νέου νόμου εντάσσονται τα εξής: 

 1. Απλοποίηση διαδικασιών ανάθεσης (ενδεικτικά μειώνονται τα στάδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών άρα μείωση υποβαλλόμενων προσφυγών και ταχύτερη διεξαγωγή και ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης)
 1. Ανεξάρτητο όργανο προσφυγών: προβλέπεται η εκδίκαση διοικητικών προσφυγών από ανεξάρτητο όργανο, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
 1. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς (εισάγονται εγγυήσεις διαφάνειας για τη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ρήτρα ακεραιότητας βάσει της οποίας η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος υπέπεσε σε παράνομες συμπεριφορές πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης).
 1. Η ενοποίηση (ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών των δημοσίων συμβάσεων με στόχο την απλούστευση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου).
 1. Θεσπίζεται ενιαίο σύστημα δημοσιότητας και ενημέρωσης: ορίζεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») ως υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, δημιουργείται δηλαδή μια ενιαία διαδικτυακή πύλη ως βέλτιστο εργαλείο ενημέρωσης της αγοράς και αναζήτησης επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρονται στον δημόσιο τομέα, όπου θα καταχωρίζονται όλες οι προκηρύξεις, διασφαλίζοντας την αναγκαία δημοσιότητα και διαφάνεια.
 1. Προγραμματισμός (οι αναθέτουσες αρχές/φορείς θα προγραμματίζουν τις ανάγκες τους για σύναψη δημοσίων συμβάσεων ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν τη βέλτιστη διαδικασία και τρόπο σύναψης των συμβάσεων και να προϋπολογίζουν τις εκτιμώμενες δαπάνες).
 1. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά: τίθεται πλαίσιο για διεξαγωγή διαβουλεύσεων (διαλόγου με φορείς αγοράς) κατά τρόπο δομημένο και διαφανή, ιδίως αναφορικά με την κρίσιμη φάση της διαμόρφωσης των προδιαγραφών, ώστε να αποκλείονται τεχνητοί αποκλεισμοί ή προειλημμένες αποφάσεις.
 1. Δυνατότητα συμπλήρωσης ορισμένων τυπικών παραλείψεων (για ήσσονος σημασίας τυπικά λάθη)
 1. Πιστοποίηση των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών (στελεχών) που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέσω ειδικών προγραμμάτων.

 

Από την 30/4/2016 τίθεται σε ισχύ (ως προς τις βασικές διατάξεις του) το νέο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το νέο νόμο 4281/2014 (Μέρος Β΄- ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), ο οποίος καταργεί τις περισσότερες διατάξεις του ισχύοντος νομικού καθεστώτος. Ο νόμος ενσωματώνει τις νέες Ευρωπαϊκές οδηγίες και όπου αυτές το ορίζουν επιτρέπει τη χρήση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) που έχει ιδρυθεί με νόμο από το 2011 εκπόνησε το νέο αυτό νόμο, με τον οποίο εισάγεται νέο καθεστώς δημοσίων συμβάσεων στον εθνικό χώρο.

Ο νέος νόμος μεταξύ άλλων προβλέπει τη συγκρότηση: α. Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και β. Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του νέου νόμου εντάσσονται τα εξής: 

 1. Απλοποίηση διαδικασιών ανάθεσης (ενδεικτικά μειώνονται τα στάδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών άρα μείωση υποβαλλόμενων προσφυγών και ταχύτερη διεξαγωγή και ολοκλήρωση διαδικασιών ανάθεσης)
 1. Ανεξάρτητο όργανο προσφυγών: προβλέπεται η εκδίκαση διοικητικών προσφυγών από ανεξάρτητο όργανο, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
 1. Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς (εισάγονται εγγυήσεις διαφάνειας για τη διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ρήτρα ακεραιότητας βάσει της οποίας η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος υπέπεσε σε παράνομες συμπεριφορές πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης).
 1. Η ενοποίηση (ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο οι διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών των δημοσίων συμβάσεων με στόχο την απλούστευση των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου).
 1. Θεσπίζεται ενιαίο σύστημα δημοσιότητας και ενημέρωσης: ορίζεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») ως υποχρεωτικό σημείο δημοσιότητας όλων των δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, δημιουργείται δηλαδή μια ενιαία διαδικτυακή πύλη ως βέλτιστο εργαλείο ενημέρωσης της αγοράς και αναζήτησης επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρονται στον δημόσιο τομέα, όπου θα καταχωρίζονται όλες οι προκηρύξεις, διασφαλίζοντας την αναγκαία δημοσιότητα και διαφάνεια.
 1. Προγραμματισμός (οι αναθέτουσες αρχές/φορείς θα προγραμματίζουν τις ανάγκες τους για σύναψη δημοσίων συμβάσεων ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν τη βέλτιστη διαδικασία και τρόπο σύναψης των συμβάσεων και να προϋπολογίζουν τις εκτιμώμενες δαπάνες).
 1. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά: τίθεται πλαίσιο για διεξαγωγή διαβουλεύσεων (διαλόγου με φορείς αγοράς) κατά τρόπο δομημένο και διαφανή, ιδίως αναφορικά με την κρίσιμη φάση της διαμόρφωσης των προδιαγραφών, ώστε να αποκλείονται τεχνητοί αποκλεισμοί ή προειλημμένες αποφάσεις.
 1. Δυνατότητα συμπλήρωσης ορισμένων τυπικών παραλείψεων (για ήσσονος σημασίας τυπικά λάθη)
 1. Πιστοποίηση των υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών (στελεχών) που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέσω ειδικών προγραμμάτων.