ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

Τα όρια («κατώφλια») των δημοσίων συμβάσεων. εθνικοί και κοινοτικοί δημόσιοι διαγωνισμοί

Οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καθιερώσει για τις δημόσιες συμβάσεις κατώτατα χρηματικά όρια εφαρμογής («κατώφλια»-“Thresholds”), με αποτέλεσμα οι δημόσιες συμβάσεις να διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

α/ σε αυτές που η χρηματική τους αξία (προϋπολογισθείσα αξία) υπερβαίνουν ένα ορισμένο κατώτατο όριο, οπότε τότε πρέπει να τηρούνται οι λεπτομερείς διατάξεις των οδηγιών (οι διαγωνισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως «κοινοτικοί») και

β/ σε αυτές που υπολείπονται των κατώτατων αυτών ορίων (στην περίπτωση αυτή ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως «εθνικός»).

Τα κατώτατα όρια, υπό το ισχύον καθεστώς, αναπροσαρμόζονται κάθε δύο χρόνια.

Σημειωτέον ότι ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές όπως τα Δημόσια Νοσοκομεία ή η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κ.α., τα κατώτατα όρια από 1-1-2016 ανέρχονται στο ποσό των 209.000 ευρώ.

Βασικός κανόνας ως προς την εκτίμηση της αξίας της σύμβασης είναι ότι ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης γίνεται με βάση το συνολικό πληρωτέο ποσό, εκτός ΦΠΑ, όπως το ποσό αυτό εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή. Μάλιστα στον υπολογισμό αυτό λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαίρεσης ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης.