ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

Προδικαστικές προσφυγές

Ο διοικούμενος που θίγεται από βλαπτική συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) του δημοσίου νομικού προσώπου που εκδηλώνεται κατά το στάδιο πριν την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης ή κατά το στάδιο της εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης προμηθειών έχει το δικαίωμα κατ’ αρχήν να προσφύγει στην ενδικοφανή διαδικασία. Η ενδικοφανής διαδικασία διαγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπου προβλέπεται το δικαίωμα άσκησης ένστασης ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή), σύμφωνα με τις εκεί προβλεπόμενες προθεσμίες. Η ένσταση του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007 προβλέπεται στις περιπτώσεις που ο διαγωνισμός δεν είναι κοινοτικός, η εκτιμώμενη δηλαδή αξία της σύμβασης είναι κατώτερη από τα όρια/κατώφλια των δημοσίων συμβάσεων.

Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις διατάξεις με τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη (κοινοτικός διαγωνισμός), τότε τυγχάνει εφαρμογής ο Ν. 3886/2010, ο οποίος ρυθμίζει όχι μόνο την προσωρινή αλλά και την οριστική δικαστική προστασία για τις διαφορές του σταδίου που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Ως εκ τούτου στο στάδιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας ο διοικούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει κατ’ αρχήν υποχρεωτικά προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής εντός συγκεκριμένης προθεσμίας προκειμένου στη συνέχεια να ασκήσει το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα.