Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

Παράσταση στο άνοιγμα προσφορών:

το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει να παρίσταται για λογαριασμό του πελάτη-διαγωνιζόμενου κατά το άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής στην προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου να ελέγξει τα υποβαλλόμενα από τους συνυποψηφίους προμηθευτές δικαιολογητικά έγγραφα, να εντοπίσει τυχόν πλημμέλειες, ασάφειες, ελλείψεις, ώστε στη συνέχεια να τεθούν υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής (με έγγραφο υπόμνημα) με σκοπό τον αποκλεισμό πλημμελών συμμετοχών και την αύξηση πιθανότητας κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον πελάτη μας.