ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

Ερμηνεία και προσβολή της διακήρυξης

Η διακήρυξη αποτελεί την αφετηρία της διαγωνιστικής διαδικασίας, την βάση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης. Η διακήρυξη δεσμεύει τόσο την Αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζόμενους, επομένως επιβάλλεται ο ακριβής προσδιορισμός των απαιτούμενων προσόντων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, των υποβλητέων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων.

Ενδέχεται, ωστόσο, η διακήρυξη να περιλαμβάνει όρους που  δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή ακόμη να μην περιλαμβάνει καθόλου όρους που απαιτεί ο νόμος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι να μην προσδιορίζεται με σαφήνεια και πληρότητα το είδος ή η ακριβής ποσότητα του υπό προμήθεια αγαθού, να είναι αόριστες ή ελλιπείς οι τεχνικές προδιαγραφές ή να «φωτογραφίζουν» το προϊόν ενός και μόνο συγκεκριμένου προμηθευτή, να μην ορίζεται η διάρκεια της σύμβασης, να μην καθορίζεται καθόλου ή να υπάρχει ασάφεια ως προς την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού κ.α. Πλημμέλειες όπως αυτές της διακήρυξης, επάγονται ακυρότητα της διακήρυξης και της διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξήχθη με βάση αυτήν, ως εκ τούτου οι δικηγόροι του γραφείου μας σε τέτοιες περιπτώσεις δύνανται να σας συνδράμουν κατά την ερμηνεία της διακήρυξης του διαγωνισμού που σας ενδιαφέρει προχωρώντας εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος στην προσβολή της διακήρυξης εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Πέραν αυτού, οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συνδράμουν κατά την ερμηνεία της διακήρυξης είτε διευκρινίζοντάς σας όποιες διατάξεις της ερμηνεύονται από τον ίδιο το νόμο, είτε περαιτέρω υποβάλλοντας έγγραφες αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού, στις οποίες αιτήσεις οι Αναθέτουσες Αρχές είθισται να απαντούν.