ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

Δικαίωμα του διοικούμενου για προηγούμενη ακρόαση

To δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του διοικούμενου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, όπου και ορίζεται πως <<το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται εις βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του>>.

Επίσης κατοχυρώνεται και στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπου ορίζεται πως <<οι διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα>>. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις η ακρόαση του ενδιαφερομένου πρέπει να προηγείται της εκδόσεως της πράξης, με την οποία λαμβάνεται εις βάρος του το δυσμενές μέτρο.

Ακόμα, σύμφωνα με το νόμο, η κλήση προς ακρόαση πρέπει να είναι έγγραφη και ορισμένη, να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης και να προσδιορίζει το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Ο έγγραφος τύπος δεν τηρείται απαρέγκλιτα αφού η νομολογία του ΣΤΕ έχει δεχθεί και μη τήρηση αυτού όταν αυτό γίνεται για λόγους ταχείας περάτωσης των διαφορών στο πεδίο των διοικητικών συμβάσεων (ΣΤΕ 2381/2009). Η παράλειψη της διοίκησης να καλέσει εγγράφως το διοικούμενο πριν την έκδοση της πράξης δεν οδηγεί σε ακυρότητα της τελευταίας, εάν ο διοικούμενος έλαβε γνώση των στοιχείων του φακέλου και έπειτα ανέπτυξε τις απόψεις του με υπόμνημα( ΣΤΕ 2205/2004). Η μη τήρηση δε του τύπου της προηγούμενη ακρόασης δεν καλύπτεται από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής από το διοικούμενο κατά της βλαπτικής των συμφερόντων του πράξεως (ΣΤΕ3489/2011, 2521/2011, 2383/2012, 2159/2009).