ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αιτιολογία διοικητικών πράξεων

Η αρχή της αιτιολόγησης των διοικητικών πράξεων αποτελεί γενική αρχή του Διοικητικού δικαίου και κατοχυρώνεται νομικά στο άρθρο 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Επίσης, αποτελεί απόρροια της αρχής της νομιμότητας και η διοίκηση με το να αιτιολογεί τις πράξεις που εκδίδει αποδεικνύει την αμερόληπτη και χρηστή κρίση της.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: να είναι επαρκής, σαφής και ειδική.

H αιτιολογία αρκεί να περιέχεται στο φάκελο που συνοδεύει την πράξη (ΣΤΕ 208/2012, 4027/2004) εκτός και αν προβλέπεται ρητά από το νόμο να προκύπτει από το σώμα της πράξης. Το δικηγορικό μας γραφείο με την πολυετή του εμπειρία θα σας πληροφορήσει σχετικά με το κατά πόσο η διοικητική πράξη που σας ενδιαφέρει είναι εκ του νόμου αιτιολογητέα ή μη, ή είναι <εκ φύσεως αιτιολογητέα>.

Η έλλειψη αιτιολογίας καθιστά την διοικητική πράξη ακυρωτέα (ΣΤΕ1974/2008, 434/2009, 2125/2008).