ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

Ένδικα βοηθήματα ενώπιον δικαστηρίων:

Στις περιπτώσεις που ο διαγωνισμός δεν είναι κοινοτικός, ο διαγωνιζόμενος (κατόπιν της ενδικοφανούς διαδικασίας) δικαιούται να αιτηθεί την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και να καταθέσει και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πράξης της Διοίκησης (με την επείγουσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων).
Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις διατάξεις με τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη (κοινοτικός διαγωνισμός), τότε τυγχάνει ως προείπαμε εφαρμογής ο Ν. 3886/2010, ο οποίος ρυθμίζει και την οριστική δικαστική προστασία για τις διαφορές του σταδίου που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Ως εκ τούτου ο διοικούμενος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, να ζητήσει την ακύρωση των παράνομων πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής με αίτηση ακύρωσης, την επιδίκαση αποζημίωσης με αγωγή αποζημίωσης αλλά και την ακύρωση της ίδιας της δημόσιας σύμβασης.
Οι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν την σύνταξη, κατάθεση των ως άνω προσφυγών και ενδίκων βοηθημάτων (ή ενδίκων μέσων όπου αυτό προβλέπεται) και την εκδίκασή τους με γνώμονα την αποτελεσματική και άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του κάθε πελάτη μας.