ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

Έκδοση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της προσφοράς:

ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει τα αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από άλλη διάταξη νόμου στην οποία παραπέμπει η διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό. Ως «προσφορά», επίσης, νοείται το σύνολο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης, δηλαδή τα τυπικά δικαιολογητικά (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, πιστοποιητικά) μαζί με την οικονομική προσφορά και κατά περίπτωση την τεχνική προσφορά.

Επειδή ακριβώς συχνά αποκλείονται υποψήφιοι προμηθευτές λόγω εσφαλμένης ερμηνείας της διακήρυξης αναφορικά με τα απαιτούμενα αυτά δικαιολογητικά π.χ. λόγω μη προσεκτικής ανάγνωσης του κειμένου της διακήρυξης ή λόγω άγνοιας του νομοθετικού καθεστώτος που διέπει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς οποιαδήποτε παρέκκλιση ή επιφύλαξη του προσφέροντος τον θέτει εκτός διαγωνισμού, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει να συντάξει για λογαριασμό σας ή να ελέγξει τα συνταχθέντα από εσάς δικαιολογητικά έγγραφα και να σας παρέχει νομικές συμβουλές ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός σας για τους ανωτέρω λόγους από τον διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει.